ДЕВШИРМЕ
(кръвен данък за набиране на еничери в Османската империя)


 
            "В Румелия законът Девширме е много важен в две отношения: от една страна... да  се подготвят войници в центровете за еничери, и, от друга - да се увеличава ислямското население и по този начин Румелия постепенно да бъде турцизирана" 
           Ord.prof. Ismail Hakki Uzuncarsili. "Kapukulu ocaklari", Ankara, 1943, T.I. c. 139. (Румелия - европейската част на Османската империя).


 
 
          По данни на френски учени, за малко повече от два века през училището за еничери в Алжир са минали около 500 000 български деца. Градът, в който се е намирало училището, и до днес се нарича Bogari. 

 
              Когато турския амира цар Мехмет, нарукан Ловец, подигна сефер на Мора, та изпрати 105 000 войска по море и 150 000 по сухо, тогис додоха ва Плодин град 6 паши, та преминаха из Пещера. И Мехамет пашя са много йеничар доде ва Цепина на Костантово и сабра вси попове и кметове, та ги тури на веруги и каза: "Брех хаинлар, вас Али Осман патишя милува, та не давате царйево; само кога трйеба, помагате на нашата воскя. И ние ви милуваме като нашите йеничаре, а вие сти искали да дигате глава на вашя цар".

             Тогис бан Велю и протопоп Костантин отговориха: "Честити везиро, нашите момчета доскоро са били са царските войски по Тунос, по Траболус и Мисир. Че що видяхте грозно от нас?" И пашата каза: "Вие лажете. Мене обади карабашот ва Филибе /Плодински митрополит проклет Гаврил/." И тье казаха: "Он нас не заповеда, та че оти му не даваме, та ни клевети." И пашата отговори: "Ели сте и вие кауре, оти да не давате? Ето че сте асии." И повеле на йеничерете да ги изколят сите. Тогис некои Кара имам Хасан оджя умоли пашата да ги прости, ако се потурчат.

             И на Гергювден се потурчиха бан Велю, протопоп Константин, поп Гюрге и поп Димитър ва Костантово, и сите кметове и попове от друзите села. И като бьеше много гладия, пашата остави още четири оджи да ни турчат и кои се потурчат, да им дадат жито за яденье. И он отиде прьез Разлога ва Солун. Нашите се турчиха до Богородица /августа/. Кои се не изтурчиха, едни изклаха, друзи бегаха по гората и тям изгореха кащите.

             Асан оджя пусна много конье ва градот, та докараха жито от Беглик хан и стовари го ва църквите "Светаа Петка" и "Светии апостол Андрея" ва Костантово, и раздаде на потурчените кащи по две мьери просо. Та че на Петковден доде ферман от царот да се саберат блъгарете, та да станат рая, да дават харач и верим и да ходят на ангария, и само турцето да отиват на воискя. И събраха се бежанците, та сагрядиха кащи ва Камънец и Ракитово. Тогис повечето бежанци от страхот отидоха при Стара рьека, та съгядиха ново селище Батьево. Асан оджя за кашмер натера потурняците, та расипаха сите цръкви от Костьенец до Станимъка, 33 монастире и 218 цръкви.

             И така, божию попущению, расипаха се блъгарете ва Цепина. Помени, господи, грьешнааго и недостойнааго раба твоьего поп Методийе Драгинов от село Корова. Записа се ва лето 1600.


 
 

НОВОТО ДЕВШИРМЕ
Вашата страна е в списъка!
България!

 


Според резултатите от емиграционната програма на САЩ за 2006г.- т.нар. "Зелена Карта" България има възможност да се раздели с 2131 души -т.е колкото малък български град! Само за една година! По абсолютен показател България е на 9-то място в Света, а по относителен /спрямо броя на населението/ на 3-то място!!!
http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1317.html
За всеки що годе умен човек, запознат с горните данни, е ОЧЕВИДНО, че така наречената програма "ЗЕЛЕНА КАРТА" у нас има една единствена цел - унищожаване на България !